All rights reserved Yaacov Israel™ 2017

היטל השבחה

?מהו היטל השבחה   

היטל השבחה הוא תשלום המוטל על בעל מקרקעין (או חוכר לתקופה ארוכה), כלפי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בגין אישור תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך המקרקעין.כל תכנית אשר מוסיפה זכויות – מטרים, או מתירה זכויות שימוש נרחבות יותר מאשר היה מותר קודם לכן – הינה תוכנית משביחה, הטומנת בחובה חיוב בהיטל השבחה. נציין כי, גם במקרה בו ניתנת "הקלה" או ניתן "היתר לשימוש חורג", יוטל בדרך כלל היטל השבחה

?על מי חלה חובת התשלום   

החבות בהיטל השבחה חלה על המוכר, כמי שהיה בעל המקרקעין בעת שאושרה התוכנית המשביחה. השגה וערר על השומה ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום. בעל נכס אתה יכול לגרום להפחתה של היטל השבחה באמצעות פניה אלינו משרד שמאי מקרקעין המתמחה בהפחתת היטלים מסוג זה. אנו נגיש מטעמך שומה נגדית, שבאמצעותה נערער על גובה היטל ההשבחה.

 ?כיצד להשיג הפחתה של ההיטל   

אם גם אתם קיבלתם דרישה לתשלום היטל השבחה, מומלץ ביותר לפנות אלינו בהקדם האפשרי להתייעצות עם משרדנו. לנו יש ניסיון רב בהפחתת היטלי השבחה, אל תחכו לדקה האחרונה ותפספסו החזר כספי שיכל להגיע לעשרות אלפי ש”ח

 ?מה השלב הבא   
פנה אלינו ונבצע עבורך בדיקה ראשונית במהלכה נבדוק האם בעת מימוש מלא יחול על הנכס היטל השבחה וגובהו ללא כל תשלום מצידך

במהלך השנים הפחתנו ללקוחותינו את היטל ההשבחה

 !מדרישת הוועדה במליוני שקלים